Tandvårdsstöd

Från och med det året som man fyller 20 år har man rätt till statligt tandvårdsstöd. Tandvårdsstödet består av två delar. Dels av ett tandvårdsbidrag som i första hand är tänkt att användas vid undersökningar och förebyggande vård och dels av högkostnadsskyddet.

 

 

 

Tandvårdsbidrag

Ditt tandvårdsbidrag finns som ett tillgodohavande hos försäkringskassan, och du får ett nytt den första juli varje år. Tandvårdsbidraget betalas ut till tandläkaren eller tandhygienisten som har behandlat dig. Säg till oss på Stångå Tandklinik om du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden för din behandling. Hela bidraget måste användas vid samma tillfälle. Däremot går det att spara från ett år till ett annat och det går att använda två bidrag under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen. Man kan dock aldrig ha mer än två bidrag samtidigt. Har man två bidrag den 1 juli ett år försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt.
Tandvårdsbidragets storlek beror på patientens ålder.

  • Till och med det året man fyller 29 är bidraget 300 kr per år.
  • Från och med det året man fyller 30 och till och med det året man fyller 74 är bidraget 150 kronor per år.
  • Från och med det året man fyller 75 är bidraget 300 kronor per år.

Tandvårdsbidraget är i första hand tänkt att användas vid undersökningar och förebyggande behandling, men det får även användas vid andra tillfällen. Det får dock inte användas vid kosmetisk behandling, som till exempel tandblekning.

 

 

Högkostnadsskydd

I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att man vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv.  Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till din tandläkare. För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen i högkostnadsskyddet beräknas utifrån. I referenspriset ingår även kostnader för material. Tandläkarna är inte bundna av referenspriset. De kan välja att ta ut ett pris som är högre eller lägre. Om din tandläkare tar ut ett högre pris än referenspriset för en åtgärd betalar Försäkringskassan ändå bara ut ersättning som motsvarar referenspriset. Om tandläkaren tar ut ett lägre pris beräknas ersättningen däremot inte efter referenspriset, utan efter det pris som du faktiskt betalar

Hur fungerar högkostnadsskyddet?

Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris upp till 3000 kronor.
Sedan får du ersättning för

  • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor
  • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Högkostnadsskyddet beräknas per år och det börjar gälla när en åtgärd som ingår i skyddet blir klar. Efter det räknas alla åtgärder som du får gjorda under de följande tolv månaderna in i högkostnadsskyddet. Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare har löpt ut. Det kan vara fördelaktigt när du står inför en större behandling. Genom att få in flera åtgärder under en och samma ersättningsperiod kan du komma upp i referenspriser över 15 000 kronor och därmed få högre ersättning för den överskjutande delen.